Algemene voorwaarden

A. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities
1.1 Deelnemer: een natuurlijk persoon die een auto van het merk Volvo rijdt en zich via een Volvo-dealer heeft aangemeld en is toegelaten tot het Volvo Card programma.
1.2 Volvo : Volvo Car Nederland B.V., gevestigd te 4153 RD Beesd, aan de Stationsweg 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 14051974, alsmede diens rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel en/of vennootschappen die door de vennootschap zullen worden opgericht of overgenomen.
1.3 Volvo Card programma: het loyaliteitsprogramma van Volvo waar Volvo-rijders via hun dealer deel aan kunnen nemen en waarbij Volvo aan de Deelnemers unieke acties en activiteiten aanbiedt.
1.4 Website: de website van Volvo voor het Volvo Card programma (www.volvocard.nl)

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, aanbiedingen en overige rechtshandelingen tussen door Volvo Car Nederland B.V. en u in het kader van het Volvo Card programma.
2.2 De inschakeling door derden door Volvo laat de toepasselijkheid van deze voorwaarden onverlet.

3. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten
3.1 Tenzij anders aangegeven kunnen aanbiedingen en acties van Volvo slechts worden aanvaard indien en voorzover zij op de Website of in brochures vanuit het Volvo Card programma zijn weergegeven. Het uitgeven van een aanbieding, prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Volvo niet tot het sluiten van een overeenkomst.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na een (digitale) aanvaarding van Deelnemer nadat Deelnemer de bestelprocedure heeft doorlopen volgens de aangegeven instructies dan wel na uitdrukkelijke aanvaarding door Volvo van een door Deelnemer gedane bestelling.
3.3 Bij een samengestelde prijs bestaat geen verplichting voor Volvo tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt een offerte automatisch voor nabestellingen.
3.4 Alle opgaven door Volvo op de Website of brochures van getallen en aanduidingen van producten zijn met zorg gedaan maar Volvo kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen voordoen.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen van Volvo zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven. Eventuele kosten voor verzending van producten en alle (overige) heffingen of belastingen komen separaat ten laste van Deelnemer.
4.2 Volvo is bevoegd de prijzen van de producten en acties te wijzigen. Bij een verhoging van de prijzen voor de producten en acties kan Deelnemer de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
4.3 Een wettelijke prijsverhoging levert voor Deelnemer geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst.

5. Betalingsvoorwaarden
5.1 Deelnemer is verplicht om de verschuldigde bedragen te voldoen op het tijdstip en de wijze als vermeld op de factuur, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting. De betalingstermijn heeft een fataal karakter.
5.2 Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 10 dagen schriftelijk ter kennis van Volvo worden gebracht, bij gebreke waarvan de facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen als vaststaand gegeven tussen partijen zullen worden aangemerkt.
5.3 Deelnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn gedaan, vanaf die dag wettelijke rente verschuldigd.
5.4 Indien Deelnemer ook na het verstrijken van een nadere gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft betaald, is Deelnemer verplicht Volvo alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren te vergoeden.
5.5 Indien door Volvo, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan Deelnemer uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

6. Overmacht
6.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie daaronder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Volvo geen invloed kan uitoefenen, waaronder de omstandigheid dat toeleveranciers van Volvo niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van producten, het verloren gaan van materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen waardoor Volvo (tijdelijk) niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
6.2 Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Volvo opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid van Volvo is beperkt tot een herleveren van de betreffende producten of diensten dan wel tot restitutie van de koopsom.
7.2 Indien sprake is van een reisovereenkomst conform artikel 7:500 BW, en indien Volvo jegens Deelnemer aansprakelijk is voor derving van reisgenot, dan bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.
7.3 Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Volvo ingeval van aansprakelijkheid in het kader van een reisovereenkomst conform artikel 7:500 BW, aansprakelijk voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van Deelnemer beperkt tot tweemaal de reissom.
7.4 Ingeval van door of letsel van Deelnemer of indien sprake is van opzet of grove schuld van Volvo, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor Volvo terzake is verzekerd.

8. Overdracht
8.1 Deelnemer is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Volvo.

9. Informatie op de Website
9.1 Volvo neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op de Website juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en Deelnemer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.
9.2 Bepaalde verwijzingen op de Website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden en waarover Volvo geen controle heeft.
9.3 Aangezien Volvo geen invloed heeft op de wijze waarop de informatie op de Website door Deelnemer wordt benut, is Volvo niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van dergelijke informatie.

10. Privacy
10.1 Persoonsgegevens van Deelnemer kunnen door Volvo worden gebruikt voor het aan Deelnemer aanbieden van andere Volvo producten of diensten buiten het Volvo Card programma om.
10.2 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van Deelnemer worden gewijzigd of door Deelnemer worden ingezien voor zover dit voor Volvo geen onevenredige inspanning en/of kosten met zich meebrengt.

11. Wijzigingen en aanvullingen
11.1 Volvo is gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Volvo zal Deelnemer van de wijzingen en/of aanvullingen op de hoogte stellen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen voortvloeiend of verband houdend met deze voorwaarden zullen worden beslecht door de terzake bevoegde rechter.

B. SPECIFIEKE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP REISOVEREENKOMSTEN CONFORM ARTIKEL 7:500 B.W.

13. Informatie
13.1 Indien Deelnemer een geboekte reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van een geldig document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Volvo heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan haar kan worden toegerekend.
13.2 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort of identiteitskaart en eventueel vereiste visa, bewijzen van intenting en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

14. Reisbescheiden
14.1 Volvo stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van Deelnemer, tenzij dit redelijkerwijs niet van Volvo kan worden gevergd.
14.2 Indien Deelnemer niet uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek de reisbescheiden heeft ontvangen, meldt hij dit onverwijld bij Volvo.
14.3 Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek, of bij eigen-vervoersreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf, geeft Volvo aan wanneer en op welke wijze de reisbescheiden in het bezit van Deelnemer worden gesteld. Indien Deelnemer deze niet dienovereenkomstig heeft ontvangen, meldt hij dit onverwijld bij Volvo.

15. In-de-plaatsstelling
15.1 Tijdig voor de aanvang van de reis kan Deelnemer zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. De ander is eveneens Deelnemer; en
b. Het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend; en
c. De voowaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze   in-de-plaatsstelling.
15.2 Zowel Deelnemer als de Deelnemer die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde reissom alsmede de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

16. Annulering van de reis door Deelnemer
16.1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is Deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling
– Bij annulering vanaf de 42e dag tot de 28e dag (exclusief): 35% van de reissom
– Bij annulering vanaf de 28e dag tot de 21e dag (exclusief): 40% van de reissom
– Bij annulering vanaf de 21e dag tot de 14e dag (exclusief): 50% van de reissom
– Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 5e dag (exclusief): 75% van de reissom
– Bij annulering vanaf de 5e dag tot de vertrekdag: 90% van de reissom
– Bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom
16.2 Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

17. Opzegging door Volvo
17.1 Volvo heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
17.2 Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid aan de overeenkomst niet kan worden gevergd.

18. Wijziging door Volvo
18.1 Volvo heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Deze deelt hij binnen 3 werkdagen aan Deelnemer mee, nadat Volvo op de hoogte is gesteld.
18.2 Als de wijziging een of meer wezenlijke punten betreft kan Deelnemer de wijziging(en) afwijzen. Indien de wijziging geen wezenlijke punten betreft kan Deelnemer de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
18.3 Ingeval van wijziging doet Volvo Deelnemer, indien mogelijk een alternatief aanbod binnen 3 werkdagen. Het alternatieve aanbod moet naar objectieve maatstaven minstens gelijkwaardig zijn.
18.4 Deelnemer die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatief aanbod af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht kenbaar maken. Vanaf 10 werkdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 werkdag.