Privacy beleid

TOEPASSINGSGEBIED EN DOEL

Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten door alle bedrijven die deel uitmaken van de Volvo Car Group (“Volvo Cars“, “ons” of “onze” of “wij”/”we”). Doel van dit beleid is onze huidige, voormalige en potentiële klanten (samen aangeduid als “klanten” of “u”) een algemeen inzicht te verschaffen in:

 • de omstandigheden waaronder wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken
 • de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen
 • de redenen waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen
 • de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan
 • de verdeling van de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens tussen diverse rechtspersonen binnen Volvo Cars en
 • onze contactgegevens zodat u informatie kunt opvragen en uw rechten kunt doen gelden, met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit beleid wordt voortdurend aangepast aan de maatregelen die Volvo Cars treft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

Volvo Car Corporation (een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556074-3089) is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot verwerking van uw persoonsgegevens voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe en huidige automodellen alsmede voor bepaalde wereldwijde diensten die worden verleend aan klanten. Daarnaast is Volvo Car Corporation de verwerkingsverantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens binnen het kader van de controle van de kwaliteit van auto’s en alle mogelijke veiligheidsterugroepacties alsook voor de naleving van alle wettelijke vereisten.

Elk nationaal verkoopbedrijf binnen Volvo Cars draagt de algemene verantwoordelijkheid voor marketing, verkoop en klantenrelaties en voor marktspecifieke diensten op de desbetreffende markt. Het nationale verkoopbedrijf is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die plaatsvindt voor deze doeleinden. Op markten zonder nationaal verkoopbedrijf heeft een importeur doorgaans dezelfde verantwoordelijkheid als een nationaal verkoopbedrijf. Derhalve is de importeur in deze gevallen de verwerkingsverantwoordelijke. Volvo Cars vereist in de vorm van contracten met zijn dealers en werkplaatsen dat de regelgeving met betrekking tot de gegevensbescherming wordt nageleefd. Houd er wel rekening mee dat Volvo Cars en zijn erkende dealers en reparateurs afzonderlijke rechtspersonen zijn en dat wij over het algemeen niet verantwoordelijk zijn als dergelijke dealers en reparateurs de toepasselijke wetten niet naleven. Als u vragen hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door uw dealer of reparateur, neem dan rechtstreeks contact op met de dealer of reparateur.

GRONDBEGINSELEN VAN GEGEVENSVERWERKING

De verwerking van uw persoonsgegevens vormt een belangrijk onderdeel van onze levering van producten en diensten aan u. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt bij het verstrekken van uw persoonsgegevens en beschouwen uw privacy als een essentieel onderdeel van de diensten die wij aanbieden. Om uw persoonsgegevens te beschermen, de klantwaarde te verhogen en een verbeterde en veiligere rijervaring te bieden, houden we ons aan de volgende vijf algemene beginselen:

KEUZEVRIJHEID

Uw persoonsgegevens zijn van u. Wij streven ernaar om geen aannames te doen met betrekking tot uw privacyvoorkeuren en om onze diensten zodanig vorm te geven dat u zelf kunt kiezen of u uw persoonsgegevens met ons wilt delen.

AFWEGING VAN BELANGEN

Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nastreven van een rechtmatig belang, en waar dit belang zwaarder weegt dan de noodzaak om uw privacy te beschermen, kunnen wij, mits dit wettelijk is toegestaan, bepaalde persoonsgegevens verwerken zonder uw toestemming. In bepaalde andere situaties kunnen wij eveneens uw persoonsgegevens verwerken zonder uw toestemming indien dit wettelijk wordt voorgeschreven. Zie voor meer informatie het gedeelte “Toestemming” hieronder.

EVENREDIGHEID

Volvo Cars zal de persoonsgegevens van onze klanten uitsluitend verwerken indien dit adequaat, relevant en noodzakelijk is ten aanzien van het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld. Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens anoniem te maken wanneer een functie of dienst met anonieme gegevens kan worden gerealiseerd. Indien we anonieme of niet-persoonsgegevens combineren met uw persoonsgegevens combineren, zullen ze als persoonsgegevens worden behandeld zolang de combinatie in stand blijft.

TRANSPARANTIE EN VEILIGHEID

Volvo Cars gelooft in transparantie als het gaat om de vraag welke persoonsgegevens we verwerken en met welk doel we dit doen. Ook voor ons is het van vitaal belang om uw persoonsgegevens te beschermen, omdat het een van de kernwaarden van Volvo Cars is om datgene te beschermen wat voor u belangrijk is. Op verzoek zal Volvo Cars klanten nadere informatie verstrekken over onze verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

NALEVING VAN DE WET

Het beleid van Volvo Cars is erop gericht om in alle landen waar we actief zijn te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften inzake privacy en gegevensbescherming. Waar nodig zullen wij onze verwerking van uw persoonsgegevens aanpassen, zoals beschreven in dit beleid, om naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen.

De persoonsgegevens die Volvo Cars over u en het voertuig verzamelt, zullen worden gebruikt:

 • om producten en diensten aan u te leveren, om te controleren of u voor bepaalde aankopen en diensten in aanmerking komt en om u betere offertes en ervaringen aan te bieden;
 • om u te informeren over updates of wijzigingen voor onze producten en diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid;
 • om u te informeren over nieuwe producten, diensten en evenementen;
 • om ondersteuning en diensten voor uw voertuig te bieden (garantieservice, informatie inzake terugroepacties, enz.);
 • voor productontwikkelingsdoeleinden, bijvoorbeeld om de prestaties, kwaliteit en veiligheid van het voertuig te verbeteren;
 • om ons aanbod aan en onze communicatie met klanten te evalueren en te verbeteren;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of verzoeken van daartoe bevoegde autoriteiten;
 • om u te informeren over onze producten en diensten en te bepalen welke hiervan voor u interessant kunnen zijn;
 • om marktonderzoek te doen; en
 • ten behoeve van analyse en klantenprofilering (ook online en sociaal) uitgevoerd door onszelf en door onze geselecteerde leveranciers.

NUTTIGE DEFINITIES

Volvo Cars hanteert in dit beleid de onderstaande definities:

 • Onder “verwerkingsverantwoordelijke” wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Onder “verwerker” wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • “persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • Onder “verwerking” wordt verstaan een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 • Onder “gevoelige persoonsgegevens” worden verstaan persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

VERZAMELEN VAN GEGEVENS

Mogelijk levert u ons informatie over uzelf of uw voertuig bij het gebruik van de diensten van Volvo Cars in of buiten uw voertuig of bij andere contacten met Volvo Cars, bijvoorbeeld via onze websites of klantenservice (houd er daarbij rekening mee dat telefoongesprekken voor kwaliteitsdoeleinden kunnen worden opgenomen, mits u daar toestemming voor hebt verleend). Wij kunnen dergelijke gegevens ook verkrijgen via onze erkende dealers en reparateurs en andere derden. Dergelijke gegevens zijn onder andere:

 • uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.);
 • demografische gegevens (leeftijd, burgerlijke staat, samenstelling van uw huishouden, enz.);
 • voertuiginformatie (voertuigidentificatienummer (VIN), model, aankoopdatum, onderhoudsgeschiedenis, enz.);
 • locatiegegevens gegenereerd door uw activiteiten (navigatiehulp, zoekopdrachten, het delen van locaties, enz.); en
 • gegevens met betrekking tot uw aankoop en het gebruik van onze producten en diensten (voorkeuren en instellingen van de klant, aankoopgeschiedenis, Volvo-ID, enz.).

Uw voertuig zal ook automatisch gegevens verzamelen met betrekking tot het voertuig en zijn omgeving, in het bijzonder gegevens van technische aard en niet rechtstreeks gerelateerd aan u als persoon. Dergelijke gegevens (“door het voertuig opgeslagen gegevens”) zijn doorgaans gekoppeld aan het voertuigidentificatienummer (VIN) van het voertuig en kunnen hierdoor naar u herleidbaar zijn. Bij door het voertuig opgeslagen gegevens kan het gaan om:

 • veiligheidsinformatie (of airbags of gordelspanners zijn geactiveerd, of portieren en ramen gesloten of open zijn, enz.);
 • status van de systeemfuncties (van motor, gaspedaal, stuurinrichting, remmen, enz.);
 • rijgegevens (rijsnelheid, gebruik van rem- en gaspedaal, stuurwielbewegingen, enz.);
 • locatiegegevens (de voertuigpositie bij een ongeval, enz.); en
 • omgevingsgegevens (temperatuur buiten het voertuig, beelden, enz.).

Informatie over bepaalde door het voertuig opgeslagen gegevens is ook te vinden in de gebruikershandleiding.

Wij zijn bijzonder zorgvuldig en nemen aanvullende maatregelen indien en wanneer wij gevoelige persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals de toepasselijke wetgeving dit vereist. Voor alle duidelijkheid wijzen wij erop dat de toepasselijke wetgeving kan eisen dat andere soorten gegevens eveneens als gevoelige persoonsgegevens worden behandeld.

OPMERKING

Daar waar dat redelijkerwijs haalbaar is of door de toepasselijke wetgeving wordt voorgeschreven, zullen wij u in verband met het verzamelen of registreren van uw persoonsgegevens voorzien van (i) specifieke informatie over de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens, (ii) de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke, (iii) de identiteit van alle derden waaraan de gegevens kunnen worden verstrekt en (iv) overige informatie die noodzakelijk kan zijn om u in staat te stellen uw rechten te waarborgen. Bovengenoemde informatie kan bijvoorbeeld worden verstrekt wanneer u een voertuig koopt, in het infotainmentsysteem van het voertuig, in de door Volvo Cars ontwikkelde mobiele applicaties, op www.volvocars.com of anderszins in een overeenkomst die u aangaat met Volvo Cars.

TOESTEMMING

Daar waar dat redelijkerwijs haalbaar is of door de toepasselijke wetgeving wordt voorgeschreven, zullen wij om uw toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken. Het verzoek om uw toestemming zal duidelijk en specifiek zijn en u een redelijke grondslag verschaffen waarop u uw beslissing kunt baseren. Wij gaan er nooit zomaar vanuit dat u ergens toestemming voor geeft. In plaats daarvan zullen wij ervoor zorgen dat u op een heldere en transparante manier toestemming kunt geven. Uw toestemming is vrijwillig en kan altijd herroepen worden, bijvoorbeeld door het beëindigen van een specifieke dienst of door contact op te nemen met Volvo Cars op het adres aangegeven in het gedeelte “Informatie en toegang” hieronder. Als u uw toestemming niet verleent, is het wellicht niet mogelijk om gebruik te maken van de diensten of delen daarvan.

HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS ZONDER TOESTEMMING

Het verzamelen en gebruiken van door het voertuig opgeslagen gegevens kan noodzakelijk zijn voor (i) monteurs om tijdens service en onderhoud storingen in voertuigen te diagnosticeren en te verhelpen, (ii) productontwikkeling van Volvo Cars, bijvoorbeeld verbeteringen van de kwaliteitsaspecten en veiligheidsvoorzieningen van het voertuig, (iii) beheer van de garantieverplichtingen van Volvo Cars en (iv) het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij het verzamelen of gebruiken van door het voertuig opgeslagen gegevens voor deze doelstellingen of voor soortgelijke gerechtvaardigde belangen die Volvo Cars nastreeft, zullen wij u doorgaans niet om toestemming vragen, tenzij dit in het desbetreffende geval noodzakelijk wordt geacht of indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

APPLICATIES VAN DERDEN

U hebt wellicht toegang tot applicaties en andere diensten die verbonden zijn met het voertuig, maar die door een derde partij worden geleverd en waarvoor bijvoorbeeld doorgifte van locatiegegevens en andere voertuigregistratiegegevens naar deze derde partij nodig is. Volvo Cars is niet verantwoordelijk voor het verzamelen of gebruiken van persoonsgegevens in applicaties of diensten van derden en wij adviseren u om vóór gebruik zorgvuldig de van toepassing zijnde voorwaarden (en het eventueel gerelateerde privacybeleid) voor dergelijke applicaties of diensten door te lezen. Neem als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door een derde partij rechtstreeks contact op met die derde partij.

Internationale uitwisselingen

Volvo Cars kan uw persoonsgegevens mogelijk overdragen aan ontvangers in landen buiten de EER met andere wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Mogelijk ook in landen die in de ogen van de Europese Commissie geen adequaat niveau voor gegevensbescherming hebben. In het gegeven geval zal Volvo Cars erop toezien dat er wettige redenen zijn voor de overdracht conform de geldende wet op de gegevensbescherming. U wordt dan tevens ingelicht over de juridische grond, de beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen en waar u zich kunt wenden voor informatie over deze beveiligingsmaatregelen.

GEBRUIK VAN GEGEVENS

Voor de meeste verwerkingsactiviteiten kunt u het gebruik door ons van uw persoonsgegevens stopzetten door uw voorkeuren bij te werken, door een specifieke dienst te beëindigen, door uw toestemming voor verwerking in te trekking door contact op te nemen met Volvo Cars op het adres vermeld in het gedeelte “Informatie en toegang” hieronder of door andere aanwijzingen van ons op te volgen. Tenzij anders vermeld in de toepasselijke wetgeving, kunt u zich in het algemeen echter niet afmelden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • als het gaat om het in bepaalde gevallen verzamelen en verder verwerken van de door uw voertuig opgeslagen gegevens betreffende veiligheid, kwaliteit en productverbetering;
 • als we die uitvoeren om u belangrijke mededelingen te sturen, zoals bij wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid of in het geval van terugroepacties; en
 • als wij die uitvoeren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

BEWARING

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als noodzakelijk is om te voldoen aan de doelstellingen die in dit beleid zijn vastgesteld of waarvan u op andere wijze op de hoogte bent gesteld. Dit betekent dat wij, wanneer u toestemming hebt verleend voor onze verwerking van uw persoonsgegevens, de gegevens zullen bewaren voor de duur van de klantrelatie (en, indien van toepassing, tot het einde van de garantietermijn) of tot het moment waarop u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming hebt ingetrokken, kan het niettemin zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens bewaren gedurende de tijd die vereist is om onze wettelijke verplichtingen na te komen en ons te verdedigen in juridische geschillen. Indien wij uw toestemming voor de verwerking niet hebben ontvangen, zullen de persoonsgegevens alleen worden bewaard voor zover dat wettelijk is toegestaan.

KWALITEIT VAN DE GEGEVENS

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens streven wij ernaar om ervoor te zorgen dat de gegevens juist en actueel zijn. Wij proberen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verwijderen dan wel te corrigeren. Voor meer informatie over uw recht om te zorgen voor de juistheid van de persoonsgegevens die wij van u hebben, verwijzen wij naar het gedeelte “Informatie en toegang” hieronder.

INFORMATIE EN TOEGANG

Zoals uiteengezet in het gedeelte “Opmerking” hierboven, kunnen wij u specifieke informatie verschaffen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij het verzamelen of registreren van dergelijke gegevens. U hebt het recht om een verzoek in te dienen (i) om een kopie van de persoonsgegevens die wij opslaan met betrekking tot u, (ii) tot correctie of verwijdering door ons van persoonsgegevens die volgens u onjuist zijn en (iii) tot verwijdering van uw persoonsgegevens en tot beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens en om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en om deze te laten toezenden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Verzoeken moeten worden verzonden naar de rechtspersoon die onderaan dit document staat aangegeven. Uw verzoeken zullen op snelle en correcte wijze in behandeling worden genomen. Indien de toepasselijke wetgeving voorziet in een administratieve vergoeding voor het voldoen aan uw verzoek(en), kan een dergelijke vergoeding door Volvo Cars in rekening worden gebracht. Bovendien hebt u mogelijk toegang tot een overzicht van bepaalde persoonsgegevens die u rechtstreeks hebt verstrekt aan en die in handen zijn van Volvo Cars, en kunt u uw gegevens corrigeren of aanpassen door in te loggen op de account bij het consumentenportaal van Volvo Cars of op een vergelijkbare dienst die op uw lokale markt wordt aangeboden. Voor meer informatie over uw rechten kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming. De contactgegevens voor onze functionaris voor de gegevensbescherming vindt u aan het einde van dit document.

VEILIGHEID

Volvo Cars heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging en ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en alle andere onrechtmatige vormen van verwerking.

INFORMATIEVERSCHAFFING AAN DERDEN

Volvo Cars mag uw persoonsgegevens delen:

 • tussen eenheden van Volvo Cars;
 • met erkende dealers en reparateurs van Volvo Cars om u op de hoogte te stellen van product- en serviceaanbiedingen en om u andere berichten te sturen, met andere zakelijke partners, om u op de hoogte te stellen van product- en serviceaanbiedingen en om andere berichten te sturen of voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden;
 • gekoppeld aan de verkoop of overdracht van een onderdeel van Volvo Cars of zijn activa;
 • indien dit wettelijk is vereist, bijvoorbeeld vanwege een overheidsonderzoek, een geschil dan wel een ander(e) procedure of verzoek van juridische aard;
 • wanneer wij, te goeder trouw, van mening zijn dat openbaarmaking vereist is voor het beschermen van onze rechten, bijvoorbeeld om mogelijke schendingen van onze voorwaarden te onderzoeken of om fraude of andere veiligheidskwesties op te sporen, te voorkomen of openbaar te maken
 • met samenwerkingspartners en andere derde partijen indien u ervoor hebt gekozen om services van hen te ontvangen of hun toestemming hebt verleend om persoonsgegevens op te vragen bij Volvo Cars (bijvoorbeeld voor Volvo In-car Delivery);
 • met onze product- en service-aanbieders die in opdracht van ons werken, bijvoorbeeld aanbieders van draadloze services, bedrijven die onze internetsite beheren en runnen, berichten sturen, gegevensanalyses verrichten, creditcardverwerkers of systeemleveranciers die nodig zijn om creditcardgegevens of financiële informatie te verwerken; en
 • met hulpverleners, zoals de politie en pechhulpverleners en ambulancevervoer, voor het aanbieden van gerelateerde services (bijvoorbeeld noodhulp in het kader van Volvo On Call).

Een onderdeel van Volvo Cars dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens zal in de regel uw persoonsgegevens uitsluitend aan een derde partij verstrekken als het daartoe uw toestemming heeft verkregen. In de volgende situaties kunnen wij echter, mits dit wettelijk is toegestaan, uw persoonsgegevens zonder uw toestemming delen met anderen, tenzij wij uw toestemming in specifieke gevallen noodzakelijk achten of uw toestemming wettelijk is vereist:

 • als openbaarmaking wettelijk verplicht is; en
 • als openbaarmaking noodzakelijk is vanwege een gerechtvaardigd belang dat door Volvo Cars wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om onze wettelijke rechten te beschermen, zoals hierboven beschreven).

GEGEVENSVERWERKING NAMENS ONS

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot medewerkers en leveranciers van Volvo Cars die de informatie moeten gebruiken om deze namens ons te verwerken, en die contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen. Ons streven is erop gericht om diensten voor verwerking te kiezen die de integriteit van uw persoonsgegevens het best beschermen jegens derden. Van deze verwerkingsactiviteiten moeten sommige wellicht buiten de EER op een specifieke wettelijke grondslag worden uitgevoerd als de nationale wetgeving dit voorschrijft.

MARKETING

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan of verhandelen met derden, tenzij wij uw toestemming daarvoor hebben. Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden voor hun marketingdoeleinden, tenzij wij uw toestemming voor een dergelijke openbaarmaking hebben. Als u een dergelijke toestemming hebt gegeven, maar geen marketingmateriaal van een derde partij meer wenst te ontvangen, verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met die derde partij. Wij kunnen u informatie verstrekken over nieuwe producten, diensten, evenementen of vergelijkbare marketingactiviteiten. Als u zich wilt afmelden voor een specifieke digitale nieuwsbrief of soortgelijke communicatie, verzoeken wij u om de instructies volgen in de desbetreffende communicatie. U kunt ook uw account bij het consumentenportaal van Volvo Cars, of een vergelijkbare dienst die op uw lokale markt wordt aangeboden, gebruiken om specifieke soorten communicatie van Volvo Cars te blokkeren en om eerder doorgegeven voorkeuren te wijzigen.

WEBSITES EN COOKIES

In het algemeen kunt u websites van Volvo Cars bezoeken zonder ons te melden wie u bent of enige informatie over uzelf te geven. Maar om u bepaalde diensten of aanbiedingen te kunnen verstrekken, moeten wij vaak bepaalde onderdelen van uw persoonsgegevens opslaan, zoals uw naam en e-mailadres. Ook verzamelen wij (met behulp van cookies) mogelijk anonieme informatie over uw gebruik van onze websites voorafgaand aan dat opslaan. Deze informatie zal ons helpen om onze websites of marketing te verbeteren. Alle websites van Volvo Cars die toegankelijk zijn voor onze klanten bevatten informatie omtrent ons gebruik van cookies. Voor bepaalde landen is er ook een online-procedure voor het accepteren of weigeren van cookies. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verzoeken wij u de lokale informatie inzake cookies te raadplegen, die voor uw land te vinden is op www.volvocars.com.

Apps

Wanneer u zich registreert om een van onze apps te downloaden of te gebruiken, kunt u ons persoonsgegevens toesturen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere registratiegegevens. Voorts kunnen wij, wanneer u onze apps gebruikt, automatisch bepaalde informatie verzamelen, met inbegrip van technische informatie over uw mobiele apparaat en informatie over de wijze waarop u de app gebruikt. Afhankelijk van de app die u gebruikt en pas nadat u akkoord bent gegaan met de verzameling van dergelijke informatie kunnen we starten met het verzamelen van informatie die opgeslagen ligt op uw apparaat, met inbegrip van contactgegevens, locatiegegevens en andere digitale inhoud. Meer informatie over de gegevens die we verzamelen vindt u in de informatiekennisgeving en/of de afzonderlijke kennisgeving voor iedere afzonderlijke app.

Services en apps van derde partijen

Sommige apps van derde partijen die door u worden gedownload, die zijn voorgeïnstalleerd of waarvoor u zich kunt aanmelden, hanteren aparte voorwaarden en een apart privacybeleid die van toepassing zijn ongeacht het privacybeleid dat wij hanteren. Volvo Cars is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens in apps of services van derden. Wij adviseren u om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid voor elke afzonderlijke dienst en elke afzonderlijke app van derde partijen zorgvuldig door te nemen voordat u zich registreert, apps downloadt of apps c.q. services gebruikt. Wij adviseren u ook om na te gaan welke keuzes u kunt maken en welke opties u hebt met betrekking tot de privacy in de gedownloade apps van derde partijen.

Kinderen

Onze services zijn niet bestemd voor gebruik door kinderen. Wij laten ons niet in met het opvragen of verzamelen van persoonsgegevens over kinderen jonger dan 13 jaar en houden ons evenmin bezig met op hen gerichte reclame voor onze producten of services. Indien een kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt kan een van de ouders of verzorgers van het desbetreffende kind contact met ons opnemen om deze informatie uit onze bestanden te verwijderen. Aarzel niet om contact op te nemen indien u het vermoeden hebt dat we mogelijk informatie hebben over een kind dat jonger is dan 13 jaar. Als we vernemen dat we onbedoeld persoonsgegevens hebben verzameld over een kind dat jonger is dan 13 jaar of een andere minimumleeftijd afhankelijk van het rechtsgebied, zullen wij maatregelen treffen om deze informatie zo spoedig mogelijk te verwijderen.

Controle

Het is wettelijk voorgeschreven dat wij de werking controleren van ons systeem, met inbegrip van de voertuigen die wij hebben geproduceerd. Dat betekent dat wij steekproefsgewijs gegevens verzamelen vanuit deze voertuigen.

Indienen van klacht bij toezichthouder

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens in strijd met wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthouder.

Vertegenwoordiger inzake gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Volvo Cars. De contactgegevens hiervoor zijn:

E-mailadres:

17w26 - Support site - email adress to avoid SPAM

Postadres: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, HB3S, 405 31 Göteborg, Sweden.

CONTACTGEGEVENS

Om gebruik te maken van uw rechten, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van informatie over of toegang tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, dient u contact op te nemen met het onderdeel van Volvo Cars dat verantwoordelijk is voor de verwerking (zie “Verwerkingsverantwoordelijke” hierboven).